תקנון

ברוכים הבאים לאתר Mymemmory.com האתר נועד להפקת ספרים וסרטים בפורמט אלקטרוני, והעלאתם לאתר שמופעל על יד Memorial.com ועל ידי ספק השירות: א.מ.פ.י. בע"מ. השימוש באתר ובתכניו כפוף לתנאים שיוגדרו להלן. קרא אותם בקפידה.   השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, לצרכי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.  

זכויות יוצרים

הלקוח הוא בעל זכויות עבור הטקסטים והתמונות ששלח, בצורה זאת או אחרת, לאתר מיי ממורי.

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בתכני האתר שייכות לספק השרות, או למי שהוא יסמיך לספק, ואו לצדדים שלישיים שהתירו לספק השירות להציג את התכנים שלהם באתר. זכויות אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ("המידע"). 

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור לך לעשות שימוש במידע באופן הפוגע בזכויות הקנייניות של ספק השרות ובכלל זה, אסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם את המידע ללא הסכמת ספק השירות לכך מראש ובכתב.

כמו כן אסור לך כמשתמש לעשות במידע שהצטבר אצלך כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום פגיעה בזכויות המוסריות של ספק השירות.

אחריות –       

השירותים והמידע המוצעים לך באתר (לרבות מדריכי פעולה ותכנים נוספים) מוצעים "כמות שהם" (As Is).

קבלת השירותים מותנית בהתקשרות בינך לבין ספק השירות על פי תנאי ההתקשרות הספציפיים של כל שירות.

ספק השירות אינו יכול להתחייב שהשירותים המתוארים באתר או כל שירות אחר אשר ירכשו או יתקבלו אצלך בעזרת תכני האתר והמידע יהלמו את כל ציפיותיך.

ספק השירות אינו נושא באחריות לתכנים, לטעויות או לשגיאות ביחס למידע שהתקבל מאת הלקוח, המפורסם באתר והשירותים שניתנו ללקוח המוצגים באתר.

הנך פוטר את ספק השירות מכל אחריות לאופן בו תעשה אתה שימוש בשירותים והמידע.

ספק השירות עושה ויעשה הכול על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, ספק השירות אינו יכול להתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יישמרו כראוי וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ספק השירות או למחשבי העל בהם נשמרים הקבצים, או מפני נזקים , קלקולים, תקלות או כשלים.

קישורים

באתר נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחיותך לבד.

ספק השירות אינו אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.-

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי ספק השירות לאותם אתרים מקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

ספק השירות אינו מתחייב כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל והוא רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים והכל לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

שינויים באתר ובשירותים –

ספק השירות רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים המפורטים באתר, כולם או מקצתם ולשנות מעת לעת את מבנה ומראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים המוצגים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ספק השירות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. ספק השירות שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלות על השימוש באתר ובשירותים המפורטים בו. משתמשי האתר נדרשים לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

פניות לספק השירות –

בכל שאלה אודות השירותים המפורסמים באתר ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות ספק השירות, ניתן לפנות ישירות לספק השירות בדואר אלקטרוני, בכתובת:info@mymemmory.com

ניוזלטר ודיוור ישיר

בהסכמתך לתנאי השימוש הנ"ל הנך מאשר בזאת את הסכמתך לקבל מספק השירות כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בנוגע לספק השירות, מוצריו, שירותיה ופעילותן, באמצעות הדואר האלקטרוני שאת פרטיו תתבקש למסור לספק השירות כתנאי לקבלת הדיוור הישיר (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: "המייל"). הנך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982, כנגד ספק השירות ו/או מי מטעמו בגין קבלת הדיוור הישיר האמור באמצעות המייל. במידה שתהא מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל, באמצעות המייל, עליך לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת החומר כאמור, לכתובת: info@mymemmory.com

הרשמה לשירותים

קבלת השירותים המוצעים באתר טעונה הרשמה והסכמתך לתנאי השימוש בהם. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לקבל את השירותים.

ספק השירות ישתמש במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידו והמפורטת להלן.

הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. פרטיות

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר ("הנתונים"), יישמרו במאגר המידע של ספק השירות. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו ייתכן ולא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

כאמור, ספק השירות רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

ספק השירות לא יעביר לצדדים שלישיים את הנתונים, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) בעת שתרכוש מוצרים ושירותים מצד שלישי כאמור, יועבר אליהם המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת קשר אתך (ב) במקרה שתפר את תנאי השימוש הנ"ל או אם תבצע באמצעות האתר פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה (ג) אם יתקבל בידי ספק השירות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי (ד) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ספק השירות (ה) בכל מקרה שספק השירות יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

אם ספק השירות יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת ישות משפטית אחרת הוא יהא זכאי להעביר לישות זו העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שישות זו תקבל על עצמו כלפיך את ההוראות הנ"ל.

פרסום –           

ספק השירות רשאי לפרסם מסרים שיווקיים לקידום האתר.

פרסום הספר או הסרטון יעשה אך ורק לפי הרשאת הלקוח.

ספק השירות לא יישא באחריות לתוכן ומידע מסחרי שלקוחות יעלו לאתר במסגרת רכישת המוצר שרכשו, וינסה לצמצם תוכן כזה במידת האפשר.

סמכות שיפוט –

לבתי המשפט המוסמכים שמושבם בעיר תל-אביב תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנודע לתנאי שימוש אלו.

MYMEMMORY– מתמחה בתיעוד ובהנצחה, במדיה האלקטרונית, בהנצחה של סיפורי חיים. אנו מאמינים בזיכרון, כי אין עתיד ללא עבר.

להבהרות ולשאלות על תפעול ובכלל, אנא צרו קשר ואנו נחזור אליכם במהירות האפשרית.

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 –

לפי סעיף 6 לחוק: "הגבלת זכות הביטול- "כיוון שהטובין הינו טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן ועל פי מידות או דרישות מיוחדות", מכאן כי לא ניתן יהיה לבטל העסקה של "ייצור" הספר הדיגיטלי ואו הסרטון, כיוון שאלה מיוצרים במיוחד וספציפית עבור הצרכן.

 התשלום בגין "המוצר" מהווה הסכמה בין הצרכן לבין העוסק על ביצוע העסקה. על אף האמור בתקנות הגנת הצרכן, שלא ניתן לבטל העסקה לאחר שהוסק החל בביצוע "יצור" המוצר, אנו במיי ממורי נאפשר ללקוחותינו לבטל העסקה, אם וכאשר הצדדים יגיעו ביניהם להסכמה בדבר פיצוי של העוסק על עבודתו, עד אותה עת, על ידי מזמין המוצר- הצרכן.   

היה והעוסק לא החל עדיין בעבודתו על הכנת המוצר, ויבקש לבטל העסקה, יחולו דמי הביטול לפי התקנות:

לפי סעיף 5 לחוק: דמי ביטול – 

       (א)  ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם.

      (ב)   נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

 

© 2018 All